Privacy policy


Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

WARUNKI HANDLOWE

A. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy poprzedzone jest złożeniem przez Klienta zapytania ofertowego (dalej zapytanie). Zapytanie, może być złożone w formie pisemne bezpośrednio w siedzibie Rapid Crafting Rafał Grabowski, pocztą lub faksem bądź poprzez e-mail. Zapytanie może być złożone pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 2. Otrzymane zapytanie podlega rzetelnej analizie, w szczególności w zakresie możliwości technicznych jego wykonania, jak również pod kątem zastosowania w jego realizacji najkorzystniejszych warunków technicznych i finansowych. Po zbadaniu Zapytania, Rapid Crafting Rafał Grabowski przygotowuje ofertę (dalej oferta), i przesyła ją do Klienta, pocztą elektroniczną lub faksem lub poprzez e- mail. Termin obowiązywania oferty jest określony w jej treści.
 3. Umowa (dalej zamówienie) zostaje zawarta z dniem złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie otrzymanej oferty. Złożenie zamówienia zawierającego jakiekolwiek warunki odmienne od przedstawionych w ofercie bądź zapytaniu bądź jakiekolwiek dodatkowe okoliczności, będzie traktowane jako złożenie nowego zapytania i nie będzie realizowane.
 4. Złożenie zamówienia może nastąpić w dowolnej formie, w szczególności każdej z form właściwych dla złożenia zapytania oraz poprzez e-mail. W przypadku zamówienia złożonego w formie innej niż pisemna bądź poczta elektroniczna, Rapid Crafting Rafał Grabowski może wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu jego pisemnego potwierdzenia. W przypadku zamówień, których wartość przekracza kwotę 5000 zł, złożenie zamówienia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Przy zamówieniach powyżej 1000 zł łącznie, Rapid Crafting Rafał Grabowski pobiera  zadatek w wysokości 40% wartości zamówienia. Złożenie zamówienia bądź potwierdzenie jego złożenia, może być dokonane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienie do reprezentowania Klienta, co zobowiązane są wykazać stosownym dokumentem. Na żądanie Rapid Crafting Rafał Grabowski, Klient zobowiązany jest do przedłożenia oryginału takiego dokumentu, bądź jego kopii potwierdzonej urzędowo.
 5. Złożenie zamówienia, oznacza: I) potwierdzenie, że okoliczności wskazane w zapytaniu, to jedyne okoliczności towarzyszące realizacji zamówienia, II) posiadanie przez Klienta środków finansowych niezbędnych do uiszczenia należnego Rapid Crafting Rafał Grabowski wynagrodzenia, III) zaakceptowanie wszystkich warunków przedstawionych w ofercie, w szczególności technologii wytworzenia, ilości, ceny, terminu realizacji, warunków dostawy, warunków płatności itp., IV) zaakceptowanie niniejszych Warunków.
 6. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia bądź jego potwierdzenia, w przypadkach określonych w pkt A.4 Warunków.

B. Prace projektowe

 1. Zasady określone w pkt A mają odpowiednie zastosowanie do umów, przedmiotem których jest wykonanie przez Rapid Crafting Rafał Grabowski prac projektowych, z następującymi zastrzeżeniami. Zakres prac projektowych, jeśli oferta nie określa inaczej, obejmuje wykonanie modeli cyfrowych 3D zgodnie z przedstawionymi przez Kontrahenta wymaganiami. Zmiana wymagań po złożeniu zamówienia, będzie traktowana jak złożenie nowego Zapytania, a umowa zawarta na podstawie poprzedniego Zapytania wygasa. Koszty realizacji takiego zamówienia, obciążają nowe zamówienie.
 2. Wykonanie prac projektowych następuje w ten sposób, że Rapid Crafting Rafał Grabowski przedstawiają model cyfrowy 3D po wykonaniu przekazywany jest do Kontrahenta celem jego zatwierdzenia. Jeśli Kontrahent zatwierdzi model 3D / pisemnie lub ustnie/ – prace projektowe uznawane są za zakończone, a zamówienie za zrealizowane. Dodatkowe prace projektowe po zatwierdzeniu modelu 3D przezKontrahenta będą przeprowadzane na podstawie odrębnego zamówienia.
 3. Modele cyfrowe 3D CAD przesłane do wydruku nie są przez Rapid Crafting Rafał Grabowski modyfikowane. Rapid Crafting Rafał Grabowski nie ponosi odpowiedzialności za błędy w budowie modelu CAD przekazanego do wydruku,które mogą mieć wpływ na trwałość lub wytrzymałość modelu.

C. Zastrzeżenia

 1. Produkty wykonywane przez Rapid Crafting Rafał Grabowski w poszczególnych technologiach wytwórczych, posiadają właściwą, charakterystyczną dla tych technologii dokładność kształtową, wymiarową jak i stan powierzchni. Informacje o zakresie zastosowania poszczególnych technologii, dokładności kształtu, wymiaru, stanu powierzchni dostępne są na stronie internetowej www.rapidcrafting.com i na stronach internetowych producentów maszyn prototypowych wykorzystywanych w Rapid Crafting Rafał Grabowski.
 2. Wybór technologii wytwórczej dokonywany jest przez Kontrahenta ze świadomością zakresu jej zastosowania, dokładności odwzorowania wymiarów i kształtów, stanu powierzchni. Charakterystyczne dla poszczególnych technologii prototypowych niedoskonałości kształtu, wymiaru, stanu powierzchni nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 3. Niektóre technologie prototypowe ze względu na swoje ograniczenia nie mogą odwzorować szczegółów (elementów poniżej 0.1mm) modelu cyfrowego. Brak takiego odwzorowania jest typowy dla technologii prototypowych i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
 4. Materiały używane do wytwarzania detali prototypowych są materiałami specjalistycznymi o charakterystycznych dla siebie własnościach fizyko-chemicznych i wytrzymałościowych. Karty techniczne materiałów dostępne są na stronach internetowych producentów maszyn prototypowych lub na życzenie zostaną udostępnione przez Rapid Crafting Rafał Grabowski Za wybór materiału/technologii odpowiada Kontrahent.
 5. Ze względów technologicznych detale wykonywane w technologiach prototypowych mogą być wykonywane w całości lub też w częściach, które zostają ze sobą następnie połączone zgodnie z technologią łączenia, przewidzianą dla danej technologii prototypowej. Jeśli w ofercie handlowej nie ustalono inaczej, fakt wykonania modelu łączonego nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
 6. Zastrzeżenia co do Przedmiotu Zamówienia, wynikające z okoliczności przedstawionych w pkt 1-5 powyżej, nie mogą stanowić podstawy do Reklamacji.

D. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Rapid Crafting Rafał Grabowski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej uiszczonego wynagrodzenia za produkt. Rapid Crafting Rafał Grabowski nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób wykorzystania Przedmiotu Zamówienia, w szczególności jego wykorzystania w celach niezgodnych z prawem, nawet w przypadku gdy treść Zamówienia nie pozostawia wątpliwości co do zamiaru jego wykorzystania przez Klienta, zastrzegają sobie jednocześnie możliwość powiadomienia odpowiednich władz o każdym takim przypadku.

E. Usługi dodatkowe

 1. W związku z realizacją zamówień, zgodnie z postanowieniami pkt A i B,Rapid Crafting Rafał Grabowski może świadczyć na rzecz Klienta usługi dodatkowe (dalej Usługa), w szczególności lakierowania powłok wykonanych elementów.
 2. Usługi przeprowadzane są odpłatnie na wyraźne życzenie Klienta wyrażone w zapytaniu, na warunkach wynikających z przyjętej oferty.
 3. Rapid Crafting Rafał Grabowski. nie gwarantują, że wykonanie usług dodatkowych spowoduje uzyskanie spodziewanego efektu, w szczególności wówczas, gdy dotyczy to lakierowania (pokrywania modeli powłokami lakierniczymi). Rapid Crafting Rafał Grabowski nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Zastrzeżenia w zakresie usług dodatkowych, nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

F. Odbiór

 1. Przedmiot zamówienia lub projekt (pkt B) dostarczane są przez Rapid Crafting Rafał Grabowski przesyłką kurierską (dalej przesyłka), na koszt i ryzyko Klienta, chyba że zatwierdzona oferta stanowi inaczej.
 2. Klient przy odbieraniu przesyłki, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru jest uprawniony do otwarcia przesyłki i stwierdzenia stanu otrzymanego przedmiotu zamówienia. Podpisanie odbioru przesyłki stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania zamówienia i zwalnia Rapid Crafting Rafał Grabowski z odpowiedzialności za stan dostarczonego przedmiotu zamówienia.
 3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące uwag jakościowych i ilościowych (dalej reklamacje) należy składać pisemnie, w terminie jednego dnia od dnia odbioru przesyłki. Brak zawiadomienia o zastrzeżeniach w tym terminie, oznacza przyjęcie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
 4. Złożenie reklamacji nie uzasadnia odmowy czy wstrzymania się z płatnościami wobec Rapid Crafting Rafał Grabowski Reklamacja złożona przez Klienta który pozostaje w opóźnieniu w zapłacie, nie podlega rozpoznaniu.
 5. Odmowa dokonania odbioru nadanej przesyłki, i jej zwrot do Rapid Crafting Rafał Grabowski spowoduje obowiązek zapłaty na rzecz Rapid Crafting Rafał Grabowski kary umownej w wysokości iloczynu rozpoczętych dni przechowywania przesyłki w Rapid Crafting Rafał Grabowski i stawki za każdy dzień, stanowiącej 0,01% wartości zamówienia.

G. Płatności

 1. Potwierdzenie oferty stanowi bezwarunkowe zobowiązanie w szczególności do dokonania zapłaty za zamówienie w terminie określonym w zamówieniu. Reklamacje czy innego rodzaju zastrzeżenia w szczególności co do treści faktury, nie stanowią podstawy do odmowy zapłaty.
 2. Opóźnienie w zapłacie upoważnia Rapid Crafting Rafał Grabowski do naliczania odsetek ustawowych od powstałych zaległości płatniczych i wystawiania not odsetkowych.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 30 dni, Rapid Crafting Rafał Grabowski będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego sądu i obciążenia Klienta dodatkowym kosztem z tego tytułu w wysokości 8% wartości wynagrodzenia, która będzie dochodzona wraz z kwotą wynagrodzenia.

H. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Klient oświadcza, że: I) zapoznał się z treścią Warunków i zrozumiał ich treść, w stopniu koniecznym do świadomego zrealizowania zamówienia oraz II) posiada środki finansowe wystarczające do zrealizowania przez niego jego obowiązków wobec Rapid Crafting Rafał Grabowski, wynikające z zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych, odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 3. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, wymaga zgody drugiej strony, za wyjątkiem przypadku przelewu wierzytelności przysługującej Rapid

Crafting Rafał Grabowskiz tytułu wykonania zamówienia, która nie zostałauregulowana w terminie.

 1. Potrącenie wierzytelności Rapid Crafting Rafał Grabowski wynikające z zamówienia, może być potrącone wyłącznie z  uznaną przez Rapid Crafting Rafał Grabowski bądź stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.
 2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zamówień rozpoznawane będą przez sądy powszechne w Warszawie.
 3. Postanowienia niniejsze nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu odrębnych przepisów.
 4. Rapid Crafting Rafał Grabowski zastrzegają sobie zmiany niniejszych warunków, w każdym czasie bez uzasadnienia. Zamówienia nie zrealizowane do dnia zmian, będą realizowane wg dotychczasowych warunków.
 5. Warunki wchodzą w życie z dniem 01.09..2013r.

PŁATNOŚCI:

1.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [ W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego."].

4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5. Mają Państwo możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1) Administrator danych

Rapid Crafting Rafał Grabowski
ul. Baleya 3a m.48
02-132 Warszawa
tel. tel:  +48 570 772 885
e-mail: biuro@rapidcrfting.com

2) Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe zbierane są w celu przesyłania ofert usług  modelowania 3d, druku 3d, wizualizacji oraz tworzenia prototypów a także makiet architektonicznych. 

3) Zakres przetwarzania

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Administratora danych obejmuje:

 • email poczty elektronicznej Państwa firmy 
 • email poczty elektronicznej osoby prywatnej jeśli email należy do osoby prywatnej
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu jeśli został podany podczas kontaktu

4) Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Administrator danych zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że Administrator danych będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych osobowych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą Administratorowi danych niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

6) Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Dane osobowe mogą być lub są także udostępniane następującym kategoriom odbiorców: firmy kurierskie, usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Źródło pochodzenia danych

Administratorowi danych pozyskał Państwa dane osobowe w wyniku dobrowolnego podania ich mailowo podczas kontaktu z firmą Rapid Crafting, znalezienia ich w internecie , z ogłoszeń w gazetach branżowych , z książek telefonicznych oraz z baz danych.

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów